On-line nápověda

Ancestry

Zpět na úvod

Základní údaje

Karta Základní údaje

 

Karta Základní údaje nabízí možnost vyplnění těch nejdůležitějších údajů u každé osoby. Vše je uspořádáno v rámci jedné obrazovky, takže není třeba někam přepínat a to hlavní je ihned viditelné a dosažitelné. Následující odstavce se podrobněji zabývají jednotlivými částmi této karty.

 

Funkce jednotlivých kolonek je zřejmá z jejich popisu. Vysunou-li se seznamy, nabídnou se všechna slova (jména, tituly,...), která byla v rámci aktuálního rodokmenu již vyplněna. Změny ve jméně či titulu se ihned odrážejí v seznamu osob a nahoře v nadpise. Ancestry je přizpůsoben českému prostředí, takže pokud se v příjmení vyplní slovo končící na písmeno Á, ihned se pohlaví změní na ženu. V kolonkách na tituly jsou před vyplněny v ČR používané tituly.

 

 

Část popisované karty, zobrazená na předchozím obrázku je určena pro údaje o narození. Kolonka na místo je zřejmá. Více o zadávání dat v Ancestry se dozvíte zde.

 

 

Zruší-li se zaškrtnutí políčka žije, je osoba považována za zesnulou. Údaje se vyplňují stejným způsobem, jak bylo popsáno výše u jiných kolonek.

 

 

Další část slouží pro vytváření příbuzenských vztahů. Tlačítko otec slouží pro přepnutí se na otce aktuální osoby. Jestliže otec ještě není vyplněn, po stisku tohoto tlačítka se nabídne jeho vytvoření. Ze seznamu můžeme vybrat již vytvořenou osobu a určit ji jako otce. Část pro matku funguje zcela analogicky.

 

Zhruba uprostřed této části jsou vypsány děti aktuálně zobrazené osoby (dále aktuální osoby). Seřazeny jsou chronologicky dle data narození (pokud je to možné = je známo). Poklepáme-li tlačítkem myši na jméně některého dítěte (doubleclick), program ho vybere jako aktuální osobu.

Je možné tlačítky Vytvoř syna a Vytvoř dceru vytvořit nové dítě (kterému se může ihned automaticky doplnit druhý rodič, jestliže je uveden mezi partnery aktuální osoby a zvýrazněn).

Tlačítko Přiřaď slouží k přiřazení již vyplněných osob k aktuální osobě jako dětí. Volit se může buď ze seznamu osob (vyloučeny jsou starší osoby, dále se po zvolení kontroluje, jako i v mnoha jiných případech, zacyklení příbuzenských vztahů) nebo dle partnera. V tom případě se nabídnou postupně děti partnera, které nepatří k aktuální osobě a je možné je přiřadit (nebo přeřadit, patří-li již někomu jinému).

Poslední tlačítko u dětí je tlačítko Odeber. To neslouží k odebrání osoby z rodokmenu, ale pouze ke zrušení rodičovské vazby mezi aktuální osobou a vybraným dítětem.

 

Zcela vpravo je seznam sourozenců, který funguje na podobném principu jako seznam dětí. Nachází se zde jenom dvě tlačítka a to Vytvoř bratra a Vytvoř sestru. Sourozenec může být vytvořen pouze v případě, že má aktuální osoba vyplněného alespoň jednoho z rodičů.

 

 

V části určené pro partnerské svazky se na začátku práce nachází prázdný seznam partnerů a tlačítko Přidat partnera. Po jeho stisku můžeme vybrat partnera ze seznamu osob v rodokmenu, který se objeví, nebo vytvořit novou osobu.

 

 

Máme-li vloženého a vybraného nějakého partnera, můžeme používat další volby. Tlačítko Shrnutí svatby (zobrazí celkové shrnutí partnerského svazku), Změň partnera (zamění aktuální partnera za jinou osobu), Smaž (odstraní toto partnerství/manželství).

Zaškrtnutím políčka oddáni změníme partnerství na manželství. Zaškrtnutím políčka rozvedeni prohlásíme manželství za rozvedené. Jestliže manželství není rozvedené, bere se jeho trvání až do smrti jednoho z partnerů. Jestliže oba žijí, manželství je stále platné. Vyplňování dat a dalších údajů je shodné jako u výše popisovaných kolonek.

 

Chování a obsluha částí pro bydliště, vzdělání a povolání je zcela shodná, pro popis je tedy zvolena pouze první z nich - bydliště. Sem se může řadit neomezené množství míst, kde osoba pobývala. Stiskem tlačítka Nové se otevře okno, kde se vyplní místo bydliště. Může se též vyplnit i časový rozsah, či alespoň počátek události libovolným způsobem. Tlačítka Uprav a Smaž slouží zcela logicky na úpravu údaje či jeho kompletní vymazání ze seznamu.

Pořadí jednotlivých údajů se dá upravovat šipkami nahoru a dolů, které jsou vpravo dole pod seznamem. Posouvá se vždy vybraný záznam.

 

 

Foto je určeno jako hlavní foto osoby, na kterém by mělo být něco jako "občanková fotografie". Toto foto se používá například při zobrazování u jednotlivých osob. Vloženou fotografii si program sám překopíruje v potřebné velikosti a kvalitě. Dále je možné ji smazat tlačítkem Odeber nebo opětovně uložit někam na disk tlačítkem Ulož. V tom případě se ale většinou již neuloží v původní formě (ta byla pravděpodobně větší), ale v takové velikosti a kvalitě, v jaké je foto vidět na této kartě.

 

Pro fotografii se velmi doporučuje používat klasické "počítačové rozlišení" 4:3. To znamená vkládat fotografie na výšku v běžných velikostech např. 640x480, 800x600, 1024x768, apod. Pokud tento poměr nebude dodržen, program si fotografii samozřejmě velikostně přizpůsobí a nezkreslí ji, ale dodržovat tento poměr je vhodnější. Vkládat je možné zatím formáty JPG (JPEG) a BMP.

Tlačítka skupiny a správce jsou obě určena pro práci se skupinami.

Zaškrtne-li se políčko zámek, údaje aktivní osoby nemohou být změněny. U vyplněné osoby se tak zabrání nechtěným úpravám. Také při pokusu o smazání zamknuté osoby je na zámek ještě upozorněno.

Poslední aktualizace dokumentu 18.9.2007